Category Archives: Spirituality

Kesha la asubuhi: Upendano wa ndugu

*KESHA LA ASUBUHI*

```JUMANNE MACHI 20, 2018```

  *Upendano wa Ndugu*


Kwa pendo la udugu, mpendane ninyi kwa ninyi; kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Warumi 12:10. ✍🏽 Roho Mtakatifu anapoingia kwenye mawazo ya mtu, malalamiko na mashtaka madogo madogo baina ya mtu na watu wenzake yatatupiliwa mbali. Mionzi angavu ya Jua la Haki itang’aa kwenye vyumba vya moyo na akili. Katika ibada yetu kwa Mungu hakutakuwa na kutofautisha kati ya matajiri na maskini, weupe na weusi. Ubaguzi wote utayeyuka. Tunapomkaribia Mungu, itakuwa kama undugu mmoja. Sisi sote ni wasafiri na wageni, tunaoelekea kwenye nchi iliyo bora, ile ya mbinguni. Pale, kiburi chote, mashtaka yote, hali yote ya kujidanganya, vitakuwa vimekoma milele. Kila namna ya kificho kitaondolewa nasi “tutamwona kama alivyo” (1 Yohana 3:2). Pale nyimbo zetu zitachukua mada yenye kutia moyo nazo sifa na shukrani zitapanda kwake Mungu. – Review and Herald, Okt. 24, 1899.


✍🏽 Bwana Yesu alikuja katika dunia yetu ili aokoe wanaume na wanawake wa mataifa yote… Yesu alikuja kueneza nuru kwa ulimwengu wote. Mwanzoni mwa huduma yake aliitamka nia yake: “Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa” (Luka 4:18, 19)…

✍🏽 Jicho la Bwana li juu ya viumbe wake wote; anawapenda wote naye haweki tofauti kati ya weupe na weusi, isipokuwa kwamba Yeye huwa ana huruma maalumu kwa ajili ya wale walioitwa kuchukua mizigo mizito zaidi kuliko wengine. Wale wampendao Mungu na kumwamini Kristo kama Mkombozi wao, huku wakilazimika kukabiliana na majaribu na matatizo yanayokuwa njiani mwao, bado yawapasa wakubaliane na maisha kama yalivyo kwa moyo uliochangamka, wakikumbuka kwamba Mungu mbinguni anaona mambo haya, na kwa yale ambayo dunia inapuuzia kuwapa, Yeye atawalipa kwa fadhila zilizo bora zaidi. – Selected Messages, kit. 2, uk. 487, 488.

*UBARIKIWE MWANA WA MFALME*

Kesha la hasubuhi: Umoja

KESHA LA ASUBUHI

JUMAPILI- MARCH 18, 2018

UMOJA

“Wala si hao tu ninaowaombea; lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Wote wawe na umoja; kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu, nami ndani yako; hao nao wawe ndani yetu; ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma.” Yohana 17:20, 21.

▶Upatanifu na umoja unapokuwepo kati ya watu wenye tabia mbalimbali ni ushuhuda wenye nguvu zaidi uwezao kuonesha kwamba Mungu alimtuma Mwana Wake duniani kuokoa wenye dhambi. Ni fursa ya pekee ambayo tumepewa kudhihirisha hili. Lakini, ili tulifanye hili, ni lazima sisi wenyewe tujiweke chini ya agizo la Kristo. Ni lazima tabia zetu zitengenezwe kuwa katika upatanifu na tabia yake, nia zetu ni lazima zisalimishwe kwa nia Yake. Hapo tutatenda kazi pamoja bila hata wazo la kugombana.

▶Kudumu katika tofauti ndogo ndogo kutatufikisha katika kutenda yale yatakayoharibu ushirika wa Kikristo. Tusimruhusu adui apate nafasi dhidi yetu kwa namna hiyo. Hebu na tudumu kumkaribia Mungu na kukaribiana sisi kwa sisi. Ndipo tutakapokuwa kama miti ya haki, iliyopandwa na Bwana na kumwagiliwa na mto wa uzima. Nasi tutaweza kuzaa ajabu! Je, Kristo hakusema; “Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana” (Yohana 15:8)?

▶Moyo wa Mwokozi umeelekezwa kwa utimilifu wa kusudi la Mungu unaofanywa na wafuasi wake katika urefu wake na upana wake wote. Inawapasa wawe wamoja na Mungu, japo wawe wameenea duniani kote. Lakini Mungu hawezi kuwafanya kuwa wamoja katika Kristo wasipokuwa tayari kuchukua njia yake badala ya njia yao.

▶Sala ya Kristo itakapokuwa imeaminiwa kikamilifu, maelekezo yake yatakapokuwa yameingizwa katika maisha ya kila siku ya watu wa Mungu, umoja katika matendo utaonekana katika jamii zetu. Mtu atashikamanishwa na mwingine kwa kamba za dhahabu za upendo wa Kristo. Roho wa Mungu pekee ndiye awezaye kuleta umoja huu. Yeye aliyejitakasa mwenyewe, anaweza kutakasa wanafunzi wake. Wakiwa wameunganishwa naye, wataunganishwa kila mmoja na mwingine katika imani iliyo takatifu sana. Tunapopambana kwa ajili ya umoja huu kama ilivyo shauku ya Mungu kwamba tuutafute, utatujia. – Testimonies, kit cha 8, uk. 242,243.

My times are in Your hand!

*MORNING TEA ☕🍞*

SATURDAY, 17TH MARCH 2018

*ACCELERATE*

TODAY’S SCRIPTURE
*”My times are in Your hand…” (Psalm 31:15, NASB)*

*TODAY’S WORD*
One thing I’ve learned is that God doesn’t always work on our timetable. In fact, He rarely does. But in a single moment, God can change your life! All throughout Scripture, we see examples of how God was working behind the scenes and instantly turned things around for His people. Scripture tells us He is the same yesterday, today and forever which means He can instantly turn things around for you, too!

You may be going through some difficulty today, but be encouraged because your times are in God’s hands. He wants to accelerate things in your favor. He wants to take you further than you dreamed possible and work in your life in ways beyond what you have ever imagined.

Let this truth sink down into your heart today. Resist discouragement by speaking His Word over your future. Keep standing. Keep hoping; keep believing because He is working behind the scenes. He’s going to accelerate your times and lead you into the life of victory He has for you!

*A PRAYER FOR TODAY*
“Father, today I humbly come before You giving You all that I am. I trust that my times are in Your hands. I trust that You are working things out in my favor. I set my focus on You knowing that You are working things out for my good in Jesus’ name. Amen.”

KUWA NA SHUKRAN

KESHA LA ASUBUHI

IJUMAA

16/03/2018

*KUWA NA SHUKRANI*

📖 _Shukuruni kwa kila jambo; maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. 1 Wathesalonike 5:18._

✍🏽Kuna mashaka mengi sana yasiyo ya muhimu, wasiwasi mwingi kwenye akili za watu, juu ya mambo ambayo mtu hawezi kuyabadilisha. Bwana anatamani watoto wake wamtumainie Yeye kikamilifu. Bwana wetu ni Mungu mwenye haki na mwaminifu. Yapasa watoto wake watambue wema na haki yake katika mambo makubwa na madogo ya maisha.

✍🏽Wale wanaoendekeza roho ya wasiwasi na manung’uniko huwa wanakataa kutambua mkono wake unaoongoza. Wasiwasi usiohitajika ni jambo la kipumbavu; nalo hutuzuia tusisimame katika nafasi zetu halisi mbele za Mungu.

✍🏽Roho Mtakatifu anapotujia moyoni, hatutakuwa na hamu ya kulalamika na kunung’unika kwa sababu ya kutokuwa na kila kitu tunachokitaka; badala yake, tutampa Mungu shukrani inayotoka kwenye mioyo iliyojaa kwa sababu ya baraka tulizo nazo. Kati ya wafanyakazi wetu leo, lipo hitaji kubwa la kuwa na shukrani zaidi; na wasipofikia hatua ya kuwa na roho hii watakuwa hawajajiandaa kuwa na nafasi kwenye ufalme wa mbinguni.

✍🏽Kazi kubwa yapasa ifanyike kwa ajili ya kila mmoja wetu.
 Huwa tunaelewa kidogo sana kile Mungu anachokusudia kufanya kupitia kwetu. Inatupasa tujitahidi kutambua upana wa mipango yake na tufaidike kutokana na kila fundisho ambalo Yeye amekuwa akijaribu kutufundisha.

``` 🙇🏽‍♀Hali ya kudhamiria mabaya ipo kwa wingi mawazoni mwa mioyo na akili zetu tunapojitahidi kuenenda kwa namna yetu wenyewe kinyume na sheria ya wema. Hapa ndipo wengi wanaposhindwa. Huwa hatujengi welekeo wa wema; tunataka kila kitu kitujie kwa namna iliyo rahisi.```

```🙇🏽‍♀ Lakini swali lenye umuhimu mkubwa zaidi kwa kila mmoja wetu haipasi liwe juu ya namna tunavyotekeleza mipango yetu wenyewe dhidi ya mipango ya wengine, lakini namna tunavyoweza kupata uwezo wa kuishi kwa ajili ya Kristo kila siku. Kristo alikuja duniani na kutoa uhai wake ili tupate wokovu wa milele. Anataka amzingire kila mmoja wetu kwa angahewa la mbinguni, ili tuweze kuupatia ulimwengu mfano utakaoiheshimu dini ya Kristo. – Loma Linda Messages, uk. 602.```

Seek God first!

@Regranned from @cheyennebbostock - The reason a lot of folks can’t find love is because they are looking in the wrong places. The fastest way to find a husband/wife is to find God. Once God fixes you up to be the man/woman God wants you to be, you won’t have the desire to go looking for Love because Love dwells inside of you. He will make you whole. Now here is where I’m about to help someone. >>> Too many people are looking to go out on a date, be in a relationship, or jump into a marriage and they haven’t been made whole. They are broken vessels trying to become whole through the help of a man/woman, then wonder why it doesn’t work out. When you get right with God, your thirst level will go down, you won’t be as eager and impatient to get into a relationship or marriage. You’ll notice your friendships and your network will change, the way you dress will change, everything about you will change... and then finally... your relationship status will change, but this time it will be with God’s help. If you’re looking for love, you’re doing it wrong! Seek God first! 😎😉  

***My picture has nothing to do with the story ***

Pastor Caleb Migombo: It’s not wrong to enjoy something, as long as it’s good and honorable

How do you draw the line between your own desires and God’s will for you? It
isn’t always easy. The question of our motives-why we do what we do-is always with us.

Pastor Caleb Migombo

It’s not wrong to enjoy something, as long as it’s good and honorable. God may even have gifted you in certain ways, and it would be wrong to deny those gifts. But always commit your motives to God and seek His will in everything-even in things you enjoy.
Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Psalms 37:4

Edwin Kihore: KEEP YOUR CROWN

                KEEP YOUR CROWN
You are a person of great value! In fact, God has crowned you with his glory and honor.
REVELATION 3:11 “Tells us to hold fast to what we have and not let anyone take our crown. Our Crown represents our destiny, dream, goal, talents, authority in Christ and God’s blessings and favor in our life. Yet, many people have let other’s words or unfair situation knock off their crown. Jesus says JOHN 5:41 “Your approval or disapproval means nothing to me.” He was saying that it doesn’t matter what other people say, or think or do, He has give is approval and bless. Start build you confidence back. So, you can do everything through Christ.

“We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way”

Pastor Caleb Migombo

“When we go a wrong path in life, God grieves over our foolishness, because He knows we are only hurting ourselves. He also knows that this is our natural tendency, because we
-like sheep-easily wonder and stray from the only Shepherd who can guide us and keep us safe.

What decision are you facing today? Don’t rely only on your own wisdom, or even on the wisdom of others. Instead, seek God’s will, and ask Him to guide you and show you His will.
Remember: His way is always best-always. We all, like sheep, have gone astray,
each of us has turned to his own way [Isaiah 53:6]” Yani Mungu huyu!! Nilikuwa Facebook kabla sijafunga nakutana na ☝ hilo hubiri toka kwa Pastor Caleb Migombo, nikajikuta ghafla nimekuwa mpole. Unajua maybe because I love Zari so I put my emotions to her situation nakusahau kuwa kuna Mungu! Eeh, Mungu nisamehe! And let me withdraw my words about the Zari situation: Zari whatever God tells you to do, you follow Him! Mlilie Mungu akupe hekima ya uwamuzi wa kufanya not us human being for we all are sinners in God’s eyes! …….As I said whatever decision you make I will respect you. But seek God’s wisdom only!! Be blessed

“Keep on believing in God. God is the referee of all referees until He says it is over.”~~~ Zari the BossLady

“Half time is not full time and HIS calendar for your life is not man’s calendar. BE ENCOURAGED! DON’T GIVE UP. With God all things are still possible!” Everyday is a fresh start with potentials. .. keep the faith…. keep on believing in God. God is the referee of all referees until He says it is over. Have a blessed week ahead….”~~~~~ Zari the BossLady

Eli baptism

Waacheni watoto wote waje kwangu kwakuwa ufalme wa Mbinguni ni wao; hayo ni maneno yake Mungu mwenyewe alitusihi tuwapeleke watoto kwake kwani ndipo wanapostahili kuwepo kwa usalama zaidi! Basi siku ya jana mtoto Eli alipelekwa mbele za Mbingu na kupokea upako mtakatifu wa kumkabidhi maisha yake kwa Yesu!  Eli ni mtoto wa my brother Kevin and Laura from Wichita, KS. Huyu ni mtoto wao wa pili. Mungu awakuzie, awalinde, na kuwabariki watoto wenu na familia yenu kwa ujumla! Kevin akiwa amembeba mtoto Eli!.....Kwafaida ya wasomaji wangu, huyu kaka yangu Kevin a.k.a KB (Kevin Bwahama)  ndio alikuwa my very first neighbor hapa Marekani, in Wichita, Kansas. Nyumba zetu zilikuwa zinatizamana, alikuwa ananijali as his little sister tumeishi kwa upendo sana. Namshukuru sana Mungu kwa kunipa some few good friends ambao hata mida ambayo nakuwa sina imani na Wabongo  nikiwaona watu  kama akina brother Kevin napata a little bit of hope to try to trust again! Asante sana kaka yangu for being there for me. Mungu azidi kukubariki sana. I'm sure your wife got the best man, such humble caring man! Japo kishingo upande lakini inanibidi niseme Yes! Is another good Muhaya 🙈🙈 ......Btw, kwa wale mnajua story ya Notorius BTK leader miaka kama mitatu hivi baada ya kuhama Wichita aligundulika kuwa alikuwa anakaa mtaa wa pili toka kwenye nyumba zetu 🙉🙉🙉 Scary! Nafikiri ulikuwa inaitwa Hydraulic / Douglas       Mbarikiwe sana wapendwa! Ngoja nifurahie baby Eli na huu wimbo

Tumkumbuke mama yake Zari katika dua na sala zetu!

 Tafadhali popote pale ulipo unaposema dua au unapotuma maombi yako kwa Mwenyezi Mungu basi mkumbuke na mama yake mzazi Zarinna Hassan a.k.a The Bosslady! Naona hali yake si nzuri na Zari ameomba tumsaidie kuomba! Pia muwaombee family yao yote katika haya majaribu wanayopitia!......Mungu asikie na kujibu sala zote kulingana na mapenzi yake! Amen! 

TAUS retreat, July 12 – 16, 2017

Nawasalimu wote katika jina la Bwana! ……. Naomba uweke hii event kwa calendar yako ya mwaka huu! Never  too late for spiritual revival so please add it! Ni TAUS retreat itakayofanyika tarehe July 12 -16, 2017 huko Wisconsin, U.S.A! Hii ni retreat ambayo inafanyika kila mwaka na huwa inaandaliwa na umoja wa Tanzania wa dhehebu la Wasabato hapa Marekani  (TAUS) lakini huwa wanakaribisha watu wote wa madhehebu yote kwa dini zote na hata wale ambao hawana dini wanakaribishwa! …….kusoma zaidi na uweze kujiandikisha basi  fungua hii link 👉 Emailing DOC-20170531-WA0005

                      WOTE MNAKARIBISHWA!

 

“A vindictive askofu……….askofu Gwijima……” Chege Kilahala

Continue reading “A vindictive askofu……….askofu Gwijima……” Chege Kilahala

“Women are everywhere but Queens are scarce”!

“Hii ni sababu mojawapo kwa nini ni lazima kuachia ya nyuma yapite”- Pastor Caleb Migombo

Umeshagundua kuwa ukiendelea kumchukia mtu, chochote kile walichokutendea kitaendelea kukuumiza maisha yako yote? Hasira zetu na chuki huzidi kutonesha vidonda vya majeraha ya huko nyuma (zamani).

Hii ni sababu mojawapo kwa nini ni lazima kuachia ya nyuma yapite na – kwa msaada wa Mungu – kufungulia hasira na chuki vitoke kabisa katika  maishani mwetu, na badala yake turuhusu Upendo wa Mungu kukaa ndani yetu. Kama tusipofanya hivyo, mioyo yetu itatiwa sumu na kujaa chuki na uchungu maisha yetu yote yaliyosalia, badala ya kuakisi upendo na rehema za Kristo.  

Kumbuka Yesu anasema: “ Wapendeni adui zenu na waombeeni wanaowaudhii” Mt 5:44. 

Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Waef. 4:31

Pastor Caleb Migombo: The Most important advice for life’s crossroads is this:

Pastor Caleb Migombo

The Most important advice for life’s crossroads is this:

” Seek God’s will.” He knows what’s best for you and me, and He doesn’t want us to wonder aimlessly through life.

Never forget: God made you, and He knows all about you-including the gifts and abilities He gave you. More that, He loves you and wants what is best for you. Maybe you’ve been living for yourself and for the moment rather for Him and for things eternal. But don’t stay on that path; you will only end up at a blank wall if you ignore God’s plan for your life. 

“I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you and watch over you” Psa 32:8